Disclaimer

Copyright, Disclaimer, Privacy

Deze website is van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 te Winterswijk

 

© Copyright 2004 Vicarie Sancti Nicolai te Winterswijk

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik mits de bron (“Vicarie Sancti Nicolai, Winterswijk”) wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan. (Ook niet door publicatie op openbare websites.)

Op de inhoud en vormgeving van de website van de Vicarie Sancti Nicolai rust auteursrecht en databankenrecht.

Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Vicarie Sancti Nicolai.

 

Disclaimer

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de Vicarie Sancti Nicolai (hierna ook: ‘de Stichting’), hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende  overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Vicarie Sancti Nicolai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Vicarie Sancti Nicolai streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Vicarie Sancti Nicolai is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is De Vicarie Sancti Nicolai niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Vicarie Sancti Nicolai.
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Vicarie Sancti Nicolai in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Vicarie Sancti Nicolai om alsnog tot goede afspraken te komen.

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan contact. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

Toelichting bescherming van beeld en ander materiaal

Volgens de Auteurswet, de Berner Conventie en o.a. de Europese Richtlijn 2006/116/EG zijn de werken die op deze website auteursrechtelijk beschermd.

Of omdat het een werk betreft van een maker die nog geen 70 jaar geleden is overleden, of van een anonieme maker waarvan het werk nog niet is gepubliceerd, of omdat het beeldmateriaal  op deze website tot stand is gekomen door creativiteit van of in opdracht van de Vicarie Sancti Nicolai.

De meeste afbeeldingen op deze website zijn tot stand gekomen door of in opdracht van de Vicarie Sancti Nicolai of door creativiteit bij het maken van de foto van deze objecten. De wijzigingen hebben betrekking op de restauratie van het originele object, door bijvoorbeeld kleurwijzigingen, een close-up, het wegwerken van onderdelen, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enz.

Privacy beleid

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 (de “Stichting”) verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de daarvoor geldende regels, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring geven wij onder meer aan welke gegevens wij verwerken, voor welk doel wij dit doen en hoe u hierover met ons contact kan opnemen.

Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt

De Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u een studietoelage heeft aangevraagd, deelneemt aan de activiteiten van de Stichting, omdat u de gegevens zelf aan de Stichting heeft verstrekt of doordat u heeft gecorrespondeerd met de Stichting.

In het geval u met de Stichting heeft gecorrespondeerd of deel heeft genomen aan de activiteiten van de Stichting, dan kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens over u verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres.

Wanneer u een aanvraag heeft gedaan voor een toelage van de Stichting verwerken wij in aanvulling op de bovenstaande gegevens tevens: een foto, gegevens opleiding(en), curriculum vitae, (bewijzen van) inschrijving aan een onderwijsinstelling, geboortedatum en plaats, persoonlijke motivatie en ook uw financiële-, maatschappelijke- en gezinsgegevens.

Waarom de Stichting gegevens nodig heeft en hoe wij deze verwerken

De gegevens die u aan de Stichting heeft verstrekt in het geval u met de Stichting heeft gecorrespondeerd of deel heeft genomen aan de activiteiten van de Stichting gebruiken wij uitsluitend om met u te communiceren en voor een eventueel specifiek ander doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

De gegevens die u heeft verstrekt aan de Stichting bij het doen van een aanvrage voor een toelage worden verwerkt om met u te communiceren en om studietoelagen te kunnen uitreiken aan studenten in overeenstemming met de regelementen en het beleid van de Stichting, de historische continuïteit van deze middeleeuwse rechtspersoon zichtbaar te maken en om verantwoording af te kunnen afleggen, bijvoorbeeld:

  • Om aanvragen voor studietoelagen te kunnen beoordelen, overzichten van potentiële kandidaten voor een studietoelage, begunstigden en collatoren;
  • een lijst te publiceren van begunstigden op het besloten deel van de website dat alleen toegankelijk is voor naamdragers, waarop per begunstigde wordt vermeld: naam, namen ouders, woonplaats, opleiding, geboortedatum en -plaats, en de periode waarin een studietoelage is ontvangen;
  • een lijst te publiceren van collatoren op onze website;
  • De onderlinge relaties tussen direct betrokkenen zichtbaar te maken; en
  • Het bijhouden van een financiële administratie.

Tevens bewaart de Stichting in beginsel de aanvragen (en daarmee de persoonsgegevens) en publiceert de Stichting met enige regelmaat de volgende gegevens van begunstigden van de Stichting: naam, namen ouders, woonplaats, opleiding, geboortedatum en -plaats, en de periode waarin een studietoelage is ontvangen. De Stichting publiceert deze gegevens om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Hoe lang de Stichting gegevens bewaart

De Stichting bewaart in beginsel uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden persoonsgegevens van vrijwilligers bewaard, zolang u vrijwilliger bent van de Stichting. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien daar geen nut voor is.

De basis-persoonlijke gegevens van begunstigden (als hierboven aangegeven) en collatoren worden zonder termijn bewaard t.b.v. het opstellen van historische overzichten sinds de oprichting van de laat-middeleeuwse Stichting in 1501.

Delen met anderen

Behoudens in het kader van het gebruik van Google Analytics (waarover hieronder meer) verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beoordeling of toekenning van studietoelagen (wat alleen bij uitzondering gebeurt), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Historische overzichten van begunstigden, collatoren en hun evt. onderlinge relaties kunnen met de hierboven aangegeven persoonlijke gegevens worden gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld de Lijst van collatoren van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai (1501- heden) en hun personalia.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan contact. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonlijke informatie die de Stichting verwerkt is in beginsel uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur van de Stichting. De bestuursleden dragen zorg voor passende beveiliging van deze informatie en beveiligen deze op zijn minst zo goed als hun eigen vertrouwelijke informatie.

Vrijwilligers kunnen bestanden met contactgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld voor de organisatie van een activiteit). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

Lijsten met e-mail adressen (zonder aanvullende gegevens die het mogelijk maken deze e-mail adressen tot individuele personen te herleiden) staan opgeslagen op de servers van Argeweb in Nederland.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Stichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De website van de Stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Stichting bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor plaatst onze website een “cookie” op uw systeem. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan de Stichting te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen en zelf verwerken voor uiteenlopende doeleinden en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting heeft hier geen invloed op. De Stichting heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Vragen en klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de secretaris van de Stichting. De contactgegevens vindt u achter deze link.

Betrokkene krijgt schriftelijk (althans per e-mail) bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien het de Stichting het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de Stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het privacy of disclaimerbeleid kunt u met ons contact opnemen.

bijgewerkt 29.5.2019