Zonnepark

Ontwikkeling zonnepark van 7 ha. op landgoed De Batenborgh draagt bij aan klimaatdoelstellingen

Het zonnepark aan de Arrisveldweg  zal circa 7,3 hectare beslaan en jaarlijks circa 6.9 MWh aan duurzame energie gaan produceren. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. Daarmee zal deze zonneweide een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van Winterswijk, met 82.000 ton CO2 winst in de komende 30 jaar.

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh waarop de zonnepanelen worden geplaatst. Om de exploitatie van landgoed en stichting te verbeteren, bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van natuurwaarden is hiervoor de samenwerking gezocht met Statkraft.

Opstelling en locatie

De panelen komen in een oost-west opstelling te staan met een dakconstructie. Elke rij heeft een breedte van 10 meter. De ruimte tussen de panelen is 1,5 meter. Het wordt omzoomd door hekwerken, hagen en houtsingels met struiken.

De zonneweide komt te liggen op een tweetal percelen ten westen van het Beatrixpark in het buitengebied van Winterswijk. Ten oosten van het spoor naar Zutphen, nabij de Arrisveldweg en wordt doorsneden door een fietspad.

In 2030 energieneutraal

Door de aanleg van een zonnepark kan de Stichting, als ‘goed voor de eeuwigheid’, ook een mooie bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en de klimaatdoelstellingen van Winterswijk!

De provincie Gelderland streeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Provincie wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken.

Het opwekken van duurzame energie draagt bij aan de ambitie en energievisie (2017) van de gemeente Winterswijk om in 2030 energieneutraal te zijn. Door middel van 100%, schone, veilige en gezonde energie. De gemeente maakt onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt deze ambitie samen met de regio verder ingevuld. Alhoewel zonnepanelen op daken en erven de voorkeur hebben (vgl. de zonneladder), zijn volgens de gemeente daarnaast minimaal 50 hectare aan zonneparken binnen 5 jaar nodig.

Landschappelijke inpassing, betere biodiversiteit en een bankje voor wandelaars

De zonnepanelen worden met beplanting landschappelijk ingepast. De esrand, in het zuidelijke deel, zal worden versterkt door een houtsingel van eiken met onderbegroeïng van inheemse soorten. Het zonnepark wordt ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijk grasland voor voedselrijke gronden. Het gebied wordt gefaseerd gemaaid en niet meer bemest. Er worden insectenkasten geplaatst op de strook naast het fietspad dat grenst aan de zonneweide. De insecten hebben baat bij de kruiden en bloemen op de zonneweide en leveren op hun beurt weer een positieve bijdrage door bestuiving. Voor voorbijgangers wordt een bankje en een informatiebord geplaatst over de werking van de zonneweide.

Over Statkraft (Solarcentury)

Solarcentury is een bedrijf dat grote zonneparken ontwikkelt, bouwt en exploiteert. Zij bouwt naast zonneparken ook zoninstallaties op daken voor particulieren, maar ook op grote industriële daken. Solarcentury is in 2021 onderdeel geworden van Statkraft.

Status en planning

Op 17 maart 2020 heeft het college van B&W de vergunning voor een zonnepark op Landgoed de Batenborgh verleend en is SDE+ subsidie inmiddels toegekend. De start van de bouw is gepland in juni 2021.