Aanvragen studietoelage

Vicarie pagina template

De Vicarie ondersteunt studenten

De Vicarie Sancti Nicolai stimuleert en ondersteunt de academische vorming van haar familieleden. Studenten aan een universiteit of hogeschool die daarvoor in aanmerking komen, kunnen een studietoelage aanvragen bij de collator. Studenten die tijdelijk aan een buitenlandse univeristeit studeren, dan wel voor stage of onderzoek naar het buitenland willen, kunnen ook een aanvraag voor een studietoelage indienen.

Studietoelage aanvragen bij de Collator

De collator wijst, overeenkomstig de statuten, oude regels en gebruiken, een of meerdere begunstigden aan. De collator kan ook familieleden als begunstigden aanwijzen die niet de naam Van Basten Batenburg of Batenburg dragen. Begunstigden kunnen voor meerdere jaren of voor onbepaalde tijd worden aangewezen. De bijdrage wordt in ieder geval bij het einde van de dag- of avondstudie gestopt.

Ingeschreven zijn aan een universiteit of hogeschool

De studenten dienen ingeschreven te staan aan een universiteit of hogeschool (of andere erkende onderwijsinstelling).

Ook oudere herintreders in de arbeidsmarkt kunnen een aanvraag indienen. Als je een tijd geen betaald werk hebt verricht – omdat je je bijvoorbeeld volledig wilde richten op de opvoeding van je kinderen – en je wilt weer gaan studeren, kom je ook in aanmerking.

De hoogte van de toelage

Jaarlijks bepaalt het bestuur welk bedrag kan worden uitgekeerd aan de door de collator aangewezen mannelijke of vrouwelijke begunstigde(n). Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit wisselende pachtopbrengsten uit het landgoed die in de loop van het jaar binnenkomen.

De studietoelagen midden tijdens het collegejaar – vóór Kerstmis – uitgekeerd.

Het bestuur bepaalt op basis van het baten- en lastenoverzicht in een jaar, welk bedrag dat jaar aan studietoelages kan worden uitgekeerd.

De procedure, stuur een brief aan de Collator

Studenten kunnen hun belangstelling voor een toelage kenbaar maken bij de collator via de secretaris. (planning: dien je aanvraag in vóór 1 november!).
De collator beoordeelt een maal per jaar alle aanvragen, maakt dan een keuze en doet een voorstel aan het bestuur (planning vóór 15 december).
Het bestuur toetst de keuze aan de statuten en bevestigt de aanwijzing van de begunstigde(n). De penningmeester voert vervolgens het besluit uit en stort het geld op je rekening (planning vóór 25 december). Bijvoorbeeld, het is de planning de inkomsten over 2022 uit te keren voor Kerstmis 2022.

Wat moet je in je brief vermelden of meesturen?

De aanvraag richt je aan de collator, maar neem vooraf  per mail contact op met de secretaris. Kijk onder contact.

Laat de aanvraag vergezeld gaan van:

  • een curriculum vitae  (o.a. naam, voornamen, roepnaam, geboortedatum en -plaats)
  • adresgegevens (ook je e-mailadres)
  • mobiele nummer
  • een recente pasfoto,
  • een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling,
  • de volledige (voor)namen van de ouders,
  • de motivatie waarom je in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming (is het een dringende noodzaak of een welkome aanvulling?), en
  • je bankrekeningnummer.

Indien je een aanvraag voor een studietoelage instuurt, stem je daarmee ook in met het privacybeleid van de Stichting.

Vertel ons over je motivatie en je stoere plannen!

Natuurlijk probeert de Stichting m.n. studenten te helpen die op minder of geen steun van hun ouders kunnen rekenen, om wat voor reden dan ook. Het maakt een verschil of de toelage echt noodzakelijk is (maak dat dan ook aannemelijk!), gewenst of gewoon leuk. Afhankelijk van de situatie kunnen de bedragen dus verschillen.

Maak daarbij in je brief duidelijk wat jouw bijzondere ambities of omstandigheden zijn. En welke talenten je hebt of verder wil ontwikkelen.

Je maakt een grotere kans op een toekenning van een studietoelage als je ambitieus of ondernemend bent, wat kan blijken uit je activiteiten in het studentenleven of maatschappij. We denken dat als je je breed ontwikkelt, de maatschappij beter kan profiteren van jouw talenten en vergroot je als student de kans op een baan! Dus vertel ons ook iets over je stoere plannen!