Verantwoording

Algemeen

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 richt zich op het verlenen van studietoelagen en het beheren van haar middeleeuwse landgoed uit 1478, met delen gelegen in Winterswijk en Lichtenvoorde.

De activiteiten in Winterswijk en van het bestuur dragen hieraan bij. De Stichting kent een beleidsplan waarin de prioriteiten worden bepaald en een meerjarenbegroting van middelen die onze activiteiten mogelijk maken. Het bestuur wordt volgens de statuten (laatstelijk herzien op 24 november 2022) verkozen door de Vicarieraad en legt jaarlijks verantwoording af in een jaarrekening en een jaarverslag. Een samenvatting hiervan is op verzoek te verkrijgen bij de secretaris.

Kamer van Koophandel

De ‘Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501′, (Vicarie Sancti Nicolai) is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer KVK S41038792 en het RSIN is 816661650.

Post- en bezoekadres

Zie onder contact

Doelstelling

De Stichting richt zich op het verlenen van studietoelagen en het beheren van haar landgoed. Kijk hier voor onze missie.

Visie

Kijk hier voor onze landgoedvisie (2007).

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Activiteiten van de Stichting

De Stichting heeft haar aandachtsgebied vertaald naar de navolgende activiteiten: het beheer en exploitatie van haar landgoed in Winterswijk en Lichtenvoorde, waaronder het faciliteren van derden voor agrarische activiteiten, jacht en exploitatie zonnepark, het beheer van de effectenportefeuille, het zorgdragen voor het uitkeren van studietoelagen en de continuïteit van de Stichting en haar organen, het beheren van het oud- en dynamisch archief, het onderhouden van relaties – en organiseren van bijeenkomsten – met stakeholders, belangenorganisaties en overheden.

Het beheer van middelen

De middelen bestaan uit de inkomsten uit de grondexploitatie en de effectenportefeuille. Beleid en activiteiten zijn gericht op het diversifiëren van economische dragers. Voor sommige activiteiten met stakeholders wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Het beleid is niet gericht op het werven van giften. De Stichting is geen ANBI, maar kan wel worden beschouwd als een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Er is geen aanleiding geweest haar goederen te laten rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW).

Het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding ervan

Van belang is het navolgende onderscheid te maken:

  • voor activiteiten (bestemmingsreserves)
  • algemene middelen (niet geoormerkte middelen)

Middelen geoormerkt voor activiteiten

Elke activiteit wordt georganiseerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur van de Stichting beheert de middelen en besteedt deze binnen de door het bestuur aangegeven kaders (op basis van de statuten).  Evt. commissies rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen van de Stichting en jaarlijks in een activiteitenverslag.

Algemene middelen

Het bestuur van de Stichting beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de kaders die de statuten aangeven.  Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 – Organisaties zonder winststreven). Deze jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en een samenvatting wordt gepubliceerd op het besloten deel van de website van de Stichting ten behoeve van de stakeholders. Jaarlijks legt het bestuur in de jaarrekening aan de Raad van toezicht verantwoording af over het financiële beheer van het vermogen en de besteding ervan. De Raad van toezicht brengt verslag uit van haar bevindingen van het onderzoek van de jaarrekening.

Namen en functies van de bestuurders

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: zie bestuur

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een vaste onkostenvergoeding.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Op het besloten gedeelte van de website worden ten ebhoeve vande stakeholders de goedgekeurde jaarrekeningen gepubliceerd. Zie Publicaties relaties.

Bescherming persoonsgegevens

De Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy beleid opgesteld

Bijgewerkt 15 juni 2023