Voorstel industrieterrein bedreigt essenlandschap Winterswijk

      Reacties uitgeschakeld voor Voorstel industrieterrein bedreigt essenlandschap Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft – in haar zoektocht naar een locatie voor een nieuw bedrijventerrein – ook het Arrisveld genoemd als potentiële locatie.

Het Arresveld is een onderdeel van Landgoed de Batenborgh, een van de oudste particuliere landgoederen in Gelderland en ontstaan in 1478. Deze grote es ligt tussen Winterswijk en het Natura 2000 gebied het Korenburgerveen..

 

Landgoed de Batenborgh heeft bij de Gemeenteraad van Wintererswijk aangedrongen het Arrisveld van deze lijst af te halen. Hiervoor worden de volgende argumenten aangevoerd:

Een industrieterrein op het Arrisveld bedreigt het ‘Nationaal Landschap Winterswijk’

 • Het ‘Arresveld’ is al eeuwenlang een hoog gelegen es, omgeven door steilranden met houtwallen, gelegen tussen het Korenburgerveen en Winterswijk.
 • Essen zijn kenmerkend voor het coulisselandschap van het Nationaal Landschap Winterswijk’. Zie kaart hieronder. Het gebied heeft de status van Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Hiermee wil de overheid grote gebieden met veel waardevolle cultuurlandschappen veiligstellen.
 • Industriële gebouwen zouden het open landschappelijke karakter van dit voor Winterswijk karakteristieke essenlandschap juist aantasten. Reden waarom essen zouden moeten worden vermeden.
 • Bij de aanleg van het hierop gelegen zonnepark, geëxploiteerd door Statkraft, is zorgvuldig rekening gehouden met dit landschap en is geïnvesteerd in het laag houden van de zonnepanelen (lager dan mais) en de landschappelijke inpassing. Het zonnepark levert een bijdrage aan de ambitie van gemeente Winterswijk om in 2030 energieneutraal te worden.
 • Eerdere pogingen tot landschappelijk aantasting van deze es, door de voorgenomen aanleg van een rondweg aan de westkant van Winterswijk bij het Beatrixpark – dwars over het Arresveld – , zijn afschoten door de Provincie Gelderland.

Het Nationaal Landschap Winterswijk wordt gekenmerkt door grote essen die vaak omzoomd zijn met houtwallen. Rood omcirkeld is het Arresveld. (Agrarische landschappenkaart)

Bedreiging voor het Natura 2000 gebied het Korenburgerveen

 • Het Arresveld ligt dichtbij het Natura 2000 gebied het Korenburgerveen. Bouwactiviteiten en CO2 uitstoot zullen negatieve effecten hebben.

Dreigende schaduwwerking op het reeds bestaande zonnepark

 • Het Arresveld is ook niet geschikt voor bedrijfsgebouwen i.v.m. schaduwwerking op het reeds aanwezige zonnepark. Schaduw zal de economische exploitatie van het park negatief beïnvloeden.

Aantasting cultureel erfgoed en natuurschoon

 • Een groot deel van het middeleeuwse Landgoed de Batenborgh ligt op Arresveld. Zij bestond vorig jaar 545 jaar.
 • Winterswijk wordt van oudsher nauw omgeven door landgoederen. Bij de locatiekeuze lijkt geen rekening te zijn gehouden met de ligging en erfgoedwaarde van deze (en andere) gezichtsbepalende landgoederen rondom Winterswijk.
 • Door de mogelijke aanleg van een industrieterrein wordt het kenmerkende landschap met (NSW)landgoederen van Winterswijk aangetast.
 • Voorts heeft het landgoed de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in herbeplanting van de houtwallen rond deze bijzondere es.

Percelen Arresveld zijn regulier verpacht aan boeren

 • Deze plannen hebben directe gevolgen voor de economische bedrijfsvoering van deze boeren die van deze schaarse landbouwgronden afhankelijk zijn.