Disclaimer

Copyright, Disclaimer, Privacy

Deze website is van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 te Winterswijk

© Copyright 2004 Vicarie Sancti Nicolai te Winterswijk

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik mits de bron (“Vicarie Sancti Nicolai, Winterswijk”) wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan. (Ook niet door publicatie op openbare websites.)

Op de inhoud en vormgeving van de website van de Vicarie Sancti Nicolai rust auteursrecht en databankenrecht.

Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Vicarie Sancti Nicolai.

 

Disclaimer

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de Vicarie Sancti Nicolai (hierna ook: ‘de Stichting’) , hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende  overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Vicarie Sancti Nicolai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Vicarie Sancti Nicolai streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Vicarie Sancti Nicolai is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is De Vicarie Sancti Nicolai niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Vicarie Sancti Nicolai.
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Vicarie Sancti Nicolai in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Vicarie Sancti Nicolai om alsnog tot goede afspraken te komen.

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan contact. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

Toelichting bescherming van beeld en ander materiaal:

Volgens de Auteurswet, de Berner Conventie en o.a. de Europese Richtlijn 2006/116/EG zijn de werken die op deze website auteursrechtelijk beschermd.

Of omdat het een werk betreft van een maker die nog geen 70 jaar geleden is overleden, of van een anonieme maker waarvan het werk nog niet is gepubliceerd , of omdat het beeldmateriaal  op deze website tot stand is gekomen door creativiteit van of in opdracht van de Vicarie Sancti Nicolai.

De meeste afbeeldingen op deze website zijn tot stand gekomen door of in opdracht van de Vicarie Sancti Nicolai of door creativiteit bij het maken van de foto van deze objecten. De wijzigingen hebben betrekking op de restauratie van het originele object, door bijvoorbeeld kleurwijzigingen, een close-up, het wegwerken van onderdelen, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enz.

Privacy

Persoonsgegevens die worden verstrekt

De Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een studietoelage heeft aangevraagd, of deelneemt aan de activiteiten van de Stichting,  of omdat u deze zelf aan de Stichting heeft verstrekt.

De Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, om met u te communiceren en voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

En bij de aanvrage voor een studietoelage, een foto, bewijzen van inschrijving aan een onderwijsinstelling, persoonlijke motivatie en ook uw financiële, maatschappelijke en gezinsgegevens, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Waarom de Stichting gegevens nodig heeft

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om studietoelagen te kunnen uitreiken aan studenten, als vrijwilligersorganisatie te kunnen functioneren en de historische continuïteit van deze middeleeuwse rechtspersoon zichtbaar te maken, bijv.:

  • Om aanvragen voor studietoelagen te kunnen beoordelen, overzichten van potentiele kandidaten voor een studietoelage, begunstigden en collatoren;
  • De onderlinge relaties tussen direct betrokkenen zichtbaar te maken;
  • Deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers van de Stichting te registeren;
  • Met hen te communiceren, persoonlijk, post, telefonisch of via databerichten (SMS, Whatsapp);
  • Het plannen en organiseren van vrijwilligerstaken; en
  • Het bijhouden van een financiële administratie.

 

Hoe lang de Stichting gegevens bewaart

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden persoonsgegevens van  vrijwilligers bewaard, zolang u vrijwilliger bent van De Stichting. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien daar geen noodzaak voor is.

De basis-persoonlijke gegevens van begunstigden en collatoren worden zonder termijn bewaard t.b.v. het opstellen van historische overzichten sinds de oprichting van de laat-middeleeuwse Stichting in 1501.

 

Delen met anderen

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beoordeling of toekenning van studietoelagen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Historische overzichten van begunstigden, collatoren en hun evt. onderlinge relaties kunnen met persoonlijke gegevens 20 jaar na hun dood worden gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld de Lijst van collatoren van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai (1501- heden) en hun personalia

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Stichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. (Momenteel gebeurt dat niet). De Stichting kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

De Stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Stichting bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Stichting te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting heeft hier geen invloed op.
De Stichting heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan contact. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Stichting maakt (nog niet) gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De beveiligde toegang tot de studenten en vrijwilligersadministratiesystemen is beperkt tot de leden van het bestuur van de Stichting. Andere personen hebben geen toegang.

De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de penningmeester en de leden van het bestuur van De Stichting. Andere personen hebben geen toegang.

Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld voor de organisatie van een activiteit). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

 

Vragen en klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de secretaris van de Stichting. De contactgegevens vindt u achter deze link.

Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien het De Stichting het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de Stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het privacy of disclaimerbeleid kunt u met ons contact opnemen.