Lijst vicarieen en lenen

Andere nog bestaande vicarie-stichtingen (vicarieën), kapellanieën, memoriën, Friese lenen en prebenden.

Er zijn nu nog 48 rechtspersonen bekend die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met in hun naam het woord “vicarie”,  prebende”, of “beneficie”, of leen (de laatsten worden ook aangeduid als Friese studielenen). En waarvan aannemelijk is dat zij uit de middeleeuwen stammen.

Vicarieën (23)

gevestigd jaar * oprichting kvk nr.
Stichting de Gecombineerde Vicarieën te Amersfoort Amersfoort 1999 32077829
Stichting Pieter Otto Vicarie Brielle 1977 41141134
Stichting Vicarieen Roest van Limburg Brielle 1991 41132661
Stichting Vicarie Gevestigd op het Altaar van de Maagd Maria in de Hippolytekerk te Delft (St. Vicarie Hippolytekerk Delft) Delft 1984 41145882
Stichting Vicarie Sint Sebastiani Doesburg 1450 41048055
Stichting Sint Jacobi-of Lutteken Vicarie en Sint Jans Vicarie (Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) Elburg 1484 (1993) 41041798
Stichting Groote of Sint Catharina Vicarie van Epe Epe 8190572
Stichting Vicarie Sint Antonie Geesteren Gld 1988 41040444
Stichting Vicarie Johannis Baptistae Gendringen 1976 41047873
Stichting (Vicarie) Altaar der Romeinen Gorinchem 1512 41118953
Stichting Vicarie Sanctae Crucis Groenlo 1448 41041937
Stichting Vicarie Sanctae Mariae Groenlo 1522 41041936
Stichting Vicarie Sancti Antonii Groenlo 1465 41041938
Stichting Onze Lieve Vrouwe Vicarie (O.L.V. Vicarie) Heerde 1500 41039289
Vicariestichting De Vijf Capellarijen Gefundeerd in de Kerk van Kloetinge Kloetinge 1980 41113623
Stichting Vicarie, Gefundeerd op het Lieve Vrouwe Altaar in de Kerk van Sint-Pancras te Leiden Leiden 1460 41022824
Stichting Sint Joris Vicarie Oene Oene 1990 41040773
Stichting Sint Antonie Vicarie Otterlo 1976 41050574
Stichting de Verenigde Vicarieen van Millingen en Driel s-Heerenberg 1996 41053408
Stichting Vicarie van Tuil Tuil 1979 41059221
Stichting Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht (Vicariefonds); zie ook Protestantse Theologische Universiteit Utrecht 1983 41180720
Stichting Vicarieen van Waardenburg en Neerijnen Waardenburg 1979 41059260
Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 October 1501 Winterswijk 1478 41038792

prebenden en capellerarijen (2)

Stichting Carstijns Capellerije (Carstijns Capellerije) Hoorn NH 1487 41234687
Stichting Prebenden Mariae et Nicolai (prebenden van Sint Maria en Sint Nicolaus) Leiden 41166667

(Friese) studielenen (23)

Stichting Sint-Geertruidsleen Abbega 41003843
Stichting Kruis- of Doumaleen Aldeboarn voor 1520 41003737
Stichting Moeder Wiersma Leen Anjum 41001364
Stichting Vrouwe Constantia Johanna Rengersleen Balk 41001774
Stichting Johannes Henricus Regenbogenleen Boazum 41002817
Stichting Aldger-Douwes-Houckema-leen Bolsward 41002115
Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epesleen  Bolsward 41002113
Stichting Hettema-Heerema-Leen (Petrus en Paulus prebende) Bolsward voor 1539 41002114
Stichting Aurelius Sieperdaleen Bolsward 41004069
Stichting Wybenga-Leen Bolsward 1452 41002112
Stichting Heere Godfrieds-of Sint Jans- en daarmede verbonden Heere Gerrits-of Klein Leen onder Ried en Burgwerd Burgwerd 41002618
Stichting A.F. van Schurman-Leen Franeker 41004551
Stichting Lieve Vrouwe Ter Noodleen Franeker 41005523
Stichting het Sjaerdemaleen Franeker 41001121
De Stichting het Elzinga-Fopma-Bonnema Leen Franekeradeel 41001331
Stichting Sint Annaleen Hidaard voor 1582 41000847
Stichting Doctor Douwe Tietemaleen Leeuwarden 1528 41004107
Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove Leeuwarden 1497 41003289
Stichting Willem en Kinske Sminia Brunia Leen Leeuwarden 41000234
Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove Oldehove 1480 41002412
Stichting Meindert Douma Leen Oostdongeradee 41000134
Stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen Poppingawier 1543 41003703
Stichting Simke Kloostermanleen Twijzel 41003912
Stichting Het Bonga-Leen Witmarsum 1939 41000856

 

Rechtspersonen van niet-middeleeuwse oorsprong zijn:

Stichting Fundatie van een Beneficie Off Praebende voor Twee Dogters uijt de Familie Van Tulleken (St. Dogters Fam. Tulleken) Arnhem 1782 41048322
Stichting Gebroeders De Jong’s Leen Leeuwarden 1921 41000680
Stichting Het Geesje Poutsma Leen Leeuwarden 1917 41001117
Stichting Klaas Tiglerleen Leeuwarden 1811 41002585
Stichting mr. Wiardus Willem Bumaleen Leeuwarden 1873 41003227

* data van oprichting: volgens de statuten of volgens de Kamer van koophandel.

 

Vaak vind je in het register van de kvk niet de oorspronkelijke oprichtingsdatum terug, maar de datum van de aanpassing van de statuten volgens het Nieuw BW. De vermelde vestigingsplaats kan soms ook  misleidend zijn.

Nog niet is gecontroleerd of daadwerkelijk al deze stichtingen voor 1600 zijn opgericht.

 

Overzicht Duitse vicarieën en lenen met een middeleeuwse achtergrond

 

Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom op: contact

laatst bijgewerkt: november 2009.