Uitbreiding Beatrixpark en ‘omgeving Arresveld’ (2009)

bestemmingsplan arresveld

Bestemmingsplan Arresveld. Het gebied ‘omgeving Arrisveld’ ligt ten oosten van het karakteristieke esgebied ‘Arresveld’ en ten westen van de kern van de gemeente Winterswijk en de Groenloseweg.

Ontwikkelingen in gebied rond Ziekenhuis, Beatrixpark en ‘omgeving Arrisveld’

Park Achterhoek (voorheen Gezondheidspark)

De gemeente Winterswijk wil het gebied Arrisveld in samenwerking met Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en de ontwikkelaar Arrisveld BV transformeren tot een gezondheidspark met bedrijvigheid en zorgvoorzieningen. Daarnaast werkt de gemeente samen met de provincie aan een betere verkeersontsluiting van het gebied. Op 19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Winterswijk ingestemd met het rapport ‘Gezondheidspark Oost-Achterhoek, Fit voor de toekomst’

Rotonde Arrisveld: Herinrichting N319 leidt tot aanpassing grens bebouwde kom

13 februari 2014 De grens van de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk wordt aangepast als gevolg van de herinrichting van de provinciale weg N319.

Ontwerpbestemmingsplan “omgeving Arrisveld” gaat in procedure 18 september 2014

Op 16 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “omgeving Arrisveld”. Het ontwerpplan wordt nu in procedure gebracht.

Uitbreiding bedrijventerrein aan westelijke rondweg dreigt landgoed De Batenborgh aan te tasten.
Locatie: Landbouwgronden ten westen en zuiden van het ziekenhuis, het Beatrixpark en het voormalige Coberco terrein.

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 2009 Winterswijk

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 29 april 2009 Winterswijk.

Probleem:
In 2004 stelden B&W van Winterswijk in 2004 ‘Visie Wonen en Werken’ voor een nieuw bedrijventerrein en een nieuwe westelijke rondweg aan te leggen. In deze visie werd de ‘Nieuwe Rondweg West’, aan de buitenzijde van de bedrijfslocatie Noordwest, dwars door het landgoed van de Stichting is geprojecteerd.

Het Coberco-terrein is eigendom van Arrisveld bv (Hiddink,WAM Van Duren en WBC)

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 29 april 2009 Winterswijk, luchtfoto, naast het Arresveld

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 29 april 2009 Winterswijk, geintegreerd in luchtfoto, naast het Arresveld. In twee kleuren groen is de grens van het Arresveld aangegeven.

Ongewijzigde uitvoering van deze plannen zou de Stichting en haar pachters grote economische schade toebrengen en een efficiënte bedrijfsvoering ernstig bemoeilijken. Voorts tasten de voorstellen ook de belangrijke ecologische en landschappelijke waarden aan van het landgoederengebied rondom het es: het Arresveld (niet te verwarren met het te ontwikkelen industrieterrein ‘omgeving Arrisveld’.

In 2006 is het voorstel voor Nieuwe Rondweg West ingetrokken. In 2007 heeft B&W aan de Raadscommisie Burger en Ruimte voorstellen gedaan het Coberco terrein en het Tuunterveld verder te ontwikkelen.

Oktober 2009: Plannen uitbreiding Beatrixpark uitgesteld

De Gemeente Winterswijk heeft bericht dat de besluitvorming over het stedebouwkundig ontwerp voor de uitbreiding van het Beatrixpark, tot nader order is uitgesteld. Als reden wordt aangegeven dat de ontwikkelaar een probleem voorziet wat betreft de financiele haalbaarheid. De stichting volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en voert op verzoek constructief overleg met direct betrokkenen.

bijgewerkt tot oktober 2014