Gezondheidspark, Beatrixpark en omgeving Arresveld

Ontwikkelingen in gebied rond Ziekenhuis, Beatrixpark en ‘omgeving  Arrisveld’ (Arresveld)

Park Achterhoek (voorheen Gezondheidspark)

De gemeente Winterswijk wilde in 2013 het gebied van het voormalige Cobercoterrein in samenwerking met Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en de ontwikkelaar Arrisveld BV transformeren tot een gezondheidspark met bedrijvigheid en zorgvoorzieningen. In 2009 waren deze plannen in de ijskast gezet. Daarnaast werkte de gemeente samen met de provincie aan een betere verkeersontsluiting van het gebied. Op 19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Winterswijk ingestemd met het rapport ‘Gezondheidspark Oost-Achterhoek, Fit voor de toekomst‘. Het voormalige Coberco-terrein is eigendom van Arrisveld bv (Hiddink,WAM Van Duren en WBC).

In juni 2019 zijn de ambities voor het beoogde park bijgesteld en is een groot deel van het voormalige Cobercoterrein verkocht aan Vrijetijdsmarkt Obelink.

 

Rotonde Arrisveld: Herinrichting N319 leidt tot aanpassing grens bebouwde kom

In 2014 is besloten de grens van de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk aan te passen als gevolg van de herinrichting van de provinciale weg N319.

Ontwerpbestemmingsplan “omgeving Arrisveld” is in 2015 vastgesteld

Op 16 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “omgeving Arrisveld”. Het ontwerpplan is toen in procedure gebracht. Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld.

bestemmingsplan arresveld

Bestemmingsplan ‘omgeving Arrisveld’ ligt ten oosten van het karakteristieke esgebied ‘Arresveld’ en ten westen van de kern van de gemeente Winterswijk en de Groenloseweg

Eerdere plannen over uitbreiding bedrijventerrein aan westelijke rondweg (2004-2009)

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 2009 Winterswijk

Stedebouwkundigplan Beatrixpark 2, 29 april 2009 Winterswijk.

In 2004 stelden B&W van Winterswijk in de ‘Visie Wonen en Werken‘ voor een nieuw bedrijventerrein en een nieuwe westelijke rondweg aan te leggen. In deze visie werd een ‘Nieuwe Rondweg West‘, aan de buitenzijde van de bedrijfslocatie Noordwest, dwars door het landgoed van de Stichting geprojecteerd. Tegen de aanleg van deze rondweg heeft de Stichting geprotesteerd. In 2006 is het voorstel voor een Nieuwe Rondweg West ingetrokken.

 

In 2007 heeft B&W aan de Raadscommisie Burger en Ruimte voorstellen gedaan het Coberco terrein en het Tuunterveld verder te ontwikkelen. De Gemeente Winterswijk heeft in april 2009 de besluitvorming over het stedebouwkundig ontwerp voor de uitbreiding van het Beatrixpark, tot nader order is uitgesteld. Als reden werd aangegeven dat de ontwikkelaar een probleem voorziet wat betreft de financiële haalbaarheid.

Over de naam, wat is het nu Arresveld of Arrisveld?, zie apart artikel.

Bijgewerkt juni 2019